آیین نامه انضباطی

کلیات:

شرکت ایده پردازان آتیلاسپهر به پاک با نام تجاری سری واش به منظور ارتقا کمی و کیفی فعالیتها و ارائه خدمات موضوع قرارداد تنظیمی به کاربران خود و جهت استاندارد نمودن نحوه تصمیم گیری نسبت به اعمال، رفتار و اقدامات کاربران یا هر عمل که خلاف شئونات اسلامی باشد و در نتیجه ملزم نمودن نامبردگان به انجام تعهدات قراردادی از جمله آنچه که در این آئین‌نامه اشاره شده است، اعمال ضمانت اجراها و تشویقات مصوب نسبت به کاربران راننده خاطی به عنوان خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و تشویق جهت انجام هر چه بهتر تعهدات قراردادی و تصمیمات شرکت که بصورت جزئی در این آئین‌‌نامه قید گردیده است، اقدام به تصویب آئین‌نامه انضباطی ذیل می‌نماید و این متمم قرارداد تنظیمی با کاربران راننده به عنوان آیین‌نامه انضباطی کاربران راننده برابر الزامات مندرج در قرارداد و قانون از جمله مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی برای آنها لازم الاتباع و لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۱) تعاریف:

۱-۱) آئین‌نامه انضباطی: مجموعه قواعد و اصولی که از طرف شرکت جهت نظارت بر اعمال و رفتار کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) تصویب گردیده و رعایت آن برای نامبردگان الزامی می‌باشد. این اصول و قواعد از جمله تعهدات قراردادی بوده که بصورت موردی قید گردیده است.

۱-۲) کمیته انضباطی: مجموعه اعضا معین شده توسط شرکت که بعنوان نماینده شرکت و برابر قرارداد مسئولیت رسیدگی به تخلفات کاربران از انجام تعهدات قراردادی مندرج در این آئین‌نامه و اعمال تنبیهات و تشویقات مندرج در این آئین‌نامه را برعهده دارند.

۱-۳) تخلفات: اعمال، رفتار و هر گونه اقدامی از طرف کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) که برابر قرارداد تنظیمی انجام یا عدم انجام آن بعنوان تعهد بر عهده کاربر بوده و بموجب قرارداد بصورت کلی و این آئین‌نامه بصورت جزئی برای آن خسارتی معین شده باشد.

۱-۴) جبران خسارت: اقداماتی که در جهت رفع آثار سوء تخلفات و متنبه کردن مرتکب توسط کمیته انضباطی برای کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) خاطی برابر این آئین‌نامه اعمال می‌گردد.

۱-۵) تشویقات: اقداماتی که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده توسط واحد مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب آنها، معرفی و اعمال می‌گردد. این تشویقات شامل کلیه کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) می‌شود.

۱-۶) آئین رسیدگی: مجموعه قواعد و اصولی که برای رسیدگی به اعمال و رفتار مشمول این آئین‌نامه توسط شرکت تائید و تصویب گردیده است.

ماده ۲) کمیته انضباطی:

کمیته انضباطی متشکل از سه نفر نماینده مطابق زیر می‌باشد:

(جلسات کمیته با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و با اکثریت ۲ نفر از ۳ نفر تصمیم گیری می‌کند و تصمیم متخذه برای کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) و شرکت لازم الاجرا می‌باشد.)

ماده ۳) تخلفات:​

تخلفات مسترواش ها با توجه به میزان خسارت وارد و تعیین شده و برحسب شدت آن به سه گروه تقسیم می‌گردد:

۳-۱) تخلفات گروه ۱:

این تخلفات شامل تخلفات و جرایمی است که جنبه جزایی داشته و شرکت علاوه بر جبران خسارت تعیین شده بر اساس تشخیص نسبت به اعلام مراتب به مراجع قضایی ذیصلاح اقدام می‌نماید. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

۳-۲) تخلفات گروه ۲:

تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل‌ها و قوانینی است که در آموزش و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط شرکت اعلام می‌شود. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

۳-۳) تخلفات گروه ۳:

تخلفات این گروه شامل عدم رعایت دستورالعمل‌های کیفیتی ارائه خدمات که طی آموزشهای اولیه و آموزشهای تکمیلی تعلیم داده شده و همچنین عدم توجه به اطلاع رسانیها و فراخوانهای شرکت می‌باشد. مصادیق این تخلفات عبارت است از:

ماده ۴) جبران خسارت:

جبران خسارت می‌تواند شامل یکی از انواع یا برخی و یا همه موارد ذکر شده در جدول ذیل شود. مطابق با آئین رسیدگی مندرج در ماده ۶، تعیین نوع جریمه و برخورد با کاربر خاطی بسته به نوع و تعداد دفعات ارتکاب تخلف به تشخیص کمیته انضباطی پس از بررسی پرونده. تبصره ۱: اعمال یک یا برخی یا تمام ضمانت اجراهای موارد ذکر شده برای هرگروه به تشخیص کمیته انضباطی لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرا توسط راننده، با ایشان قطع همکاری دائمی خواهد شد و در صورت لزوم مراتب جهت پیگیری قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام خواهد شد. تبصره ۲: در مواردی که در اثر اعمال راننده (کلاهبرداری و سوء استفاده و غیره)، ضرر و زیانی متوجه شرکت گردد، جبران ضرر و زیان بر اساس قرارداد تنظیمی و قانون طبق تصمیم شرکت یا رای مراجع ذیصلاح به عهده راننده خواهد بود.

ماده ۵)مقررات تشویقی:

۵-۱) تشویق شامل کلیه کاربران شستشو ای (یا به اصطلاح مستر واش) می‌شود که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های دوره‌ای به عمل آمده توسط واحد مدیریت کیفیت و بر اساس سوابق خوب آنها، معرفی می‌گردند.

۵-۲) تشویق می‌تواند با توجه به گزارشات دریافتی بصورت موردی و با تایید مدیر یا سرپرست مدیریت کیفیت صورت پذیرد. هیات مدیره شرکت نیز با توجه به پیشنهادات ارائه شده و با لحاظ امکانات شرکت، بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره ۱: هیچکدام از تشویقات یا امتیازات در نظر گرفته شده جزء بدهی شرکت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲: تنها کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) فعال در سیستم می‌توانند از مزایا و تشویقات دریافتی خود استفاده نمایند.

ماده ۶) آئین رسیدگی:

۶-۱) اطلاع شرکت یا واحدهای تابعه‌ی آن از ارتکاب تخلفات مندرج در این آیین‌نامه توسط کاربران شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) به هر شکل اعم از گزارش کاربر سفارش دهنده.

۶-۲) بررسی و تکمیل دلائل، مدارک و مستندات مربوط به ارتکاب تخلف توسط کاربر شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) از جمله اظهارات کاربر سفارش دهنده و کاربر مسترواش، همکاران سری واش و سوابق موجود در شرکت توسط تیم صدای مشتریان و خدمات مشتریان شرکت.

۶-۳) ارسال کلیه سوابق از جمله اسناد و مدارک فوق توسط واحد رسیدگی به شکایات به کمیته انضباطی.

۶-۴) تشکیل پرونده توسط دبیر کمیته انضباطی بر اساس ضوابط تعیین شده و تعیین وقت جهت رسیدگی به تخلف ارتکابی و در صورت نیاز دعوت از طرفین و اعضاء جلسه جهت حضور در جلسه‌ی رسیدگی.

۶-۵) رسیدگی به تخلف کاربر شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) توسط اعضاء کمیته و اتخاذ تصمیم نسبت به آن که می‌تواند مبری بودن کاربر از تخلف یا مقصر بودن نامبرده و تصمیم بر اعمال ضمانت اجراهای مندرج در این آئین‌نامه باشد.

۶-۶) تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته قطعی و قبل از ابلاغ به کاربر راننده قابل اجرا است و به هیچ عنوان قابل اعتراض توسط کاربر شستشو (یا به اصطلاح مستر واش) نیست.

۶-۷) تصمیمات کمیته در ۴ نسخه تنظیم و به صورت زیر توزیع می‌گردد: ۱- جهت ابلاغ به کاربر شستشو ۲- جهت ابلاغ به مدیریت ۳- جهت ضبط در سابقه کاربر شستشو ۴- جهت بایگانی در کمیته

۶-۸) اجرای رأی کمیته توسط کاربر شستشو با درج در سابقه کاربر توسط شرکت.

۶-۹) اخذ نتیجه اجرا توسط کمیته و درج در سابقه کاربر شستشو موجود در کمیته انضباطی.

تبصره ۱: بسته به تشخیص شرکت، در زمان بررسی پرونده و تکمیل دلائل، مسئول بررسی درصورت نیاز، اقدام به غیر فعال نمودن کاربر تا زمان اتخاذ تصمیم، کرده و در صورت عدم تمکین کاربر شستشو از تصمیمات مسئول رسیدگی یا کمیته انضباطی، مراتب جهت غیر فعال نمودن کاربر به صورت موقت یا دائمی به واحد عملیات اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: صحت تخلفات با تکرار گزارشات از جانب سفارش دهندگان قابل اثبات و احراز است و کارشناسان مدیریت کیفیت با بررسی دفعات گزارش اقدام به غیرفعالی موقت (به مدت چند ساعت یا چند روز) جهت جریمه و یا قطع همکاری می‌نمایند. اکثر غیرفعالی‌های موقت به صورت سیستمی و بدون دخالت کارشناسان انجام شده و قابلیت بازفعالی تا پایان مدت زمان جریمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳: در صورت عدم مراجعه‌ی کاربر شستشو در زمان تعیین شده و یا در دسترس نبودن برای ارائه توضیحات در مورد شکایت، جلسه کمیته انضباطی بدون درنظر گرفتن توضیحات تشکیل شده و تصمیم اتخاذ شده در این جلسه برای کاربر شستشو لازم الاجرا خواهد بود و جلسه مجدد تشکیل نخواهد شد.

تبصره ۴: در صورت احراز عدم صداقت در ارائه مدارک، اطلاعات و توضیحات بعد از خاتمه رسیدگی، مورد تخلف مجددا و راسا توسط شرکت قابل بررسی است.

تبصره ۵: تشخیص صحت و سقم اظهارات ارائه شده توسط کاربر سفارش دهنده، کاربر شستشو و همکاران سری واش با کمیته انضباطی می‌باشد.

تبصره ۶: چنان چه کاربر شستشو نسبت به پرداخت جبران ضرر و زیان شرکت یا پرداخت نقدی اقدام ننماید شرکت مجاز خواهد بود مبلغ را کلا یا جزئا از اعتبار ریالی کاربر وصول نماید یا تضمین مورد نظر را بدون ارسال اظهار نامه وصول نماید.(چک یا سفته)

ماده ۷) سایر مقررات:

۷-۱) افرادی که قطع همکاری آنها به صورت دائم می‌باشد حق ثبت نام مجدد در سیستم را نخواهند داشت.

۷-۲) کاربر شستشو سری واش ملزم به رعایت قرارداد تنظیمی و کلیه‌ی دستورالعمل‌هایی که در زمان جذب و آموزش و یا در اطلاع رسانی‌های کاربر شستشو دریافت می‌کنند، می‌باشند.

۷-۳) ادامه‌ همکاری راننده متخلف در صورت عدم قطع همکاری دائم ممکن است مستلزم ارائه‌ی تعهدنامه‌ی کتبی، پرداخت جریمه، آموزش مجدد و یا همه‌ی موارد مذکور باشد.

۷-۴) تمامی شکایات و تخلفات ثبت شده در کارنامه‌ی انضباطی کاربر شستشو ثبت می‌شود.

۷-۵) فعال سازی مجدد حساب کاربری کاربر شستشو مستلزم پرداخت هزینه‌ی تعیین شده توسط شرکت از جانب کاربر شستشو خواهد بود.

۷-۶) در هر مرحله ممکن است فعال سازی حساب کاربر شستشو منوط به دریافت مجدد گواهی مراکز آموزش گردد.

۷-۷) دریافت مجدد گواهی از مراکز آموزش مستلزم پرداخت هزینه‌ی تعیین شده توسط شرکت از جانب کاربر شستشو خواهد بود.

۷-۸) در مواردی ممکن است به تشخیص مدیریت، کاربر شستشو معاف از پرداخت هزینه‌های مطروحه در تبصره‌های ۲ و ۳ گردند.

۷-۹) مفاد این آیین نامه توسط شرکت قابل تعدیل می‌باشد و در صورت اعمال تغییر، آگاهی کاربر شستشو از آن مفروض است.